Konštrukcie a dopravné stavby


Prehľad kľúčových činností:

 • Projekty dopravných stavieb
 • Projekty mostných a inžinierskych konštrukcií
 • Statika pozemných stavieb
 • Inžinierska činnosť
 • Poradenská činnosť a oponentúra
 • Technické poradenstvo pri vypracúvaní infraštrukturálnych projektov verejno-súkromného partnerstva (tzv. PPP)
 • Zhodnotenie stavu konštrukcií z hľadiska „due dilligence“
 • Štúdie realizovateľnosti

Zabezpečujeme:

 • Vedenie a koordináciu projektových prác
 • Vypracovanie koordinačných situácií stavby
 • Prípravu zákazky vrátane zabezpečenia všetkých potrebných podkladov, prieskumov, zamerania, posudkov, stanovísk a štúdií na účely rozhodovania o technických a ekonomických riešeniach projektu
 • Vypracovanie projektovej dokumentácie v súlade s platnými vyhláškami a normatívmi – ide o štúdiu realizovateľnosti, vyhľadávaciu štúdiu, dokumentáciu potrebnú na získanie územného rozhodnutia, dokumentáciu potrebnú na získanie stavebného povolenia, dokumentáciu potrebnú na výber zhotoviteľa, realizačnú dokumentáciu stavby, dokumentáciu skutočného prevedenia stavby (ku kolaudácii, pre užívateľa) atď.
 • Konzultačnú činnosť pri zadávaní dopytov a vyhodnocovaní ponúk
 • Spoluprácu pri realizácii stavby (technické dozory, autorské dozory)
 • Spoluprácu pri uvedení stavby do prevádzky, poradenskú a oponentskú činnosť
 • Statické a dynamické analýzy diaľničných a železničných mostov, peších lávok, kompozitných a špeciálnych konštrukcií, oporných a protihlukových stien
 • Hlavné, bežné a mimoriadne prehliadky mostov, spracovanie mostných listov
 • Projekty rekonštrukcií mostov vrátane výpočtov zaťažiteľnosti, sanačné opatrenia, návrhy mostných provizórií
 • Poradenskú a oponentskú činnosť na základe dlhoročných skúseností zo zahraničia

Vždy s nami

Chcem dostávať novinky

Chcete mať prehľad v oblasti developmentu, architektúry a posledných trendoch v stavebníctve?

Buďte v obraze! Prihláste sa na odber bulletinu Obermeyer Journal a ďalších noviniek. Neuniknú vám žiadne informácie o inováciách, zaujímavom využití technológií ani prípadové štúdie zamerané na niektoré naše unikátne projekty.